DeltaEsport neix amb l’ intenció d’apropar a tots el públics l’esport, amb l’objectiu de crear hàbits i estils de vida saludables.

Segueix-Nos

Política de privacitat

Política de privacitat

Delta Esport, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), posa en coneixement dels seus clients i usuaris web, la política de privacitat i protecció de dades que aplicarà al tractament de dades de caràcter personal, i al mateix temps informa que ha implementat les mesures organitzatives, operacionals i de protecció necessàries per garantir la seguretat d’aquestes.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat Delta Esport, NIF 47628003V

Adreça postal Carretera Poble Nou km2

Telèfon 619355914

Adreça electrònica joan@deltaesport.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Delta esport tracta la informació que li faciliten els interessats, amb les finalitats de:

– dur a terme la correcta gestió i administració dels serveis sol·licitats

– contacte (atenent les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels possibles formularis decontacte de la web o telefònicament)

– gestionar dades dels nostres proveïdors (Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques de quiobtenim serveis o béns).

– enviament d’informació publicitària

– compliment de les nostres obligacions legals

Quin tipus de dades tractem?

Els tipus de dades que poden ser objecte de tractament són dades identificatives, econòmiques, bancàries, i en definitiva aquellesnecessàries per dur a terme la correcta prestació de l’activitat/servei.

Al mateix temps, el sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de maneraautomàtica les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP, sistema operatiu o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que visita la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades pels interessats es conservaran mentre els serveis acordats estiguin actius. Les dades d’interessats associades a serveis finalitzats es conservaran mentre no se’n demani la supressió, per exercir o defensar possibles reclamacions. En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades de caràcter personal potser l’execució d’un contracte de servei, el compliment d’una obligació legal i el consentiment del propi interessat. En el cas dels usuaris de les nostres webs és el consentiment del propi interessat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Delta Esport informa als seus usuaris que té creat un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram amb la finalitat de donar, sense rebre cap tipus de retribució pels continguts publicats, visibilitat a les seves activitats. Més enllà d’aquests tractaments, no es preveuen cessions de dades, tret del marc de les obligacions legals que es puguin derivar.

Quins són els vostres drets?

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació per part del responsable del tractament sobre si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen. Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la supressió de dades que ja no siguin necessaris per als fins que es van recollir, sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les dades, conservant-se en aquest cas únicament per a l’exercici de possibles reclamacions, i sol·licitar la portabilitat de les seves dades. En el cas que tractem les seves dades per alguna finalitat en què hàgim sol·licitat el seu previ consentiment, té dret a retirarlo en qualsevol moment sense que això afecti la sol·licitud del tractament previ a la seva retirada.

Com podeu exercir aquests drets?

Podeu exercir els drets indicats anteriorment davant el responsable del tractament, les dades del qual figuren en aquest document, aportant el corresponent document que us identifiqui. Si ho desitgeu, podeu sol·licitar els formularis necessaris per a facilitar-vos l’exercici dels vostres drets. Així mateix podeu presentar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al C\Jorge

Juan nº 6, CP 28001 de Madrid o al web www.aepd.es.